หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 อบต.เมืองเก่า ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
  
 
 
ประกาศจากอบต.เมืองเก่า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก [ 10 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
ประกาศจาก อบต.เมืองเก่า เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 [ 10 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 20 
ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผุ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในระบบ ITAS [ 7 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 34 
ประกาศจากอบต.เมืองเก่า เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้ารา [ 24 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 58 
ประกาศจากอบต.เมืองเก่า เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันปริมาตรกระบอกส [ 22 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 55 
ประกาศจากอบต.เมืองเก่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา [ 22 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 69 
ประกาศจากอบต.เมืองเก่า เรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียด [ 21 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 69 
ประกาศจากอบต.เมืองเก่า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางก่อสร้าง [ 20 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 76 
ประกาศจากอบต.เมืองเก่า เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 65 
ประกาศจากอบต.เมืองเก่า เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25 [ 11 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 44 
ประกาศจากอบต.เมืองเก่า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร [ 5 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 85 
ประกาศจากอบต.เมืองเก่า เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย [ 1 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 51 
ประกาศจากอบต.เมืองเก่า เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก [ 8 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 109 
ประกาศจาก อบตเมืองเก่า เรื่องประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด [ 7 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 110 
ประกาศจากอบต.เมืองเก่า เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับ [ 31 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 86 
 
ทต.กลางดง เตือน โรคไข้เลือดออก [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ทับผึ้ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
 
การดำเนินการโตรงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว 1955 [คำอธิบายการดำเนินโครงการ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1952 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1(อบต.)] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2(อบจ.)]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
แนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1953  [ 17 พ.ค. 2562 ]
เร่งรัดดำเนินการทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1958  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบประมาณเหลือจ่าย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1947 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว52 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด หรือบุคคลใด ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1946  [ 17 พ.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการโครงการคลังสมอง คลังปัญญา ร่วมพัฒนา รักษ์บ้านเกิด กศ. มท 0816.3/ว1932  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 11 สน.บถ.  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1927 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1934  [ 17 พ.ค. 2562 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะรุ่นที่ 45 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1919  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับบริการ ๙ ย่างเพื่อสร้างลูก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1924  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1921  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1922 [เอกสารแนบ]  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1920  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว1878  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ 8 จังหวัดในพื้นที่นำร่องตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ฯ สน.คท. มท 0808.2/9116-9123 , 9124 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโครงการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1904  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2931  [ 15 พ.ค. 2562 ]
เร่งรัดการดำเนินการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำของ อปท. และการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1906  [ 15 พ.ค. 2562 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว1877  [ 15 พ.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อ อปท. ที่นำเข้าข้อมูลจำนวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลรายชื่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ไม่ครบถ้วน ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0804.6/ว1889 [เอกสารแนบ]  [ 15 พ.ค. 2562 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1888  [ 15 พ.ค. 2562 ]
การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ.-อปท.) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1887 [เอกสารแนบ]  [ 15 พ.ค. 2562 ]
 
 
 
เขื่อนสรีดภงษ์
วัดสะพานหิน
  

 
 
 
สท0023.3/ว669 ประชาสัมพันธ์การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น [ 17 พ.ค. 2562 ]     
สท0023.3/ว668 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย [ 17 พ.ค. 2562 ]     
สท0023.3/ว670 ขอให้ระงับการนำเข้าข้อมูลผู้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 17 พ.ค. 2562 ]     
สท 0023.4/ว 1824 เผยแพร่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  [ 15 พ.ค. 2562 ]   
สท 0023.3/ว1836 1-การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2563-2567 [ 15 พ.ค. 2562 ]   
สท 0023.3/ว1836 2-การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2563-2567 [ 15 พ.ค. 2562 ]   
สท 0023.3/ว1836 3-การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2563-2567 [ 15 พ.ค. 2562 ]   
สท0023.3/ว664 การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. Local Performance Assessment : LPA : สถ.-อปท. ประจำปี 2562  [ 15 พ.ค. 2562 ]   
สท0023.3/ว665 การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. Local Performance Assessment : LPA : สถ.-อปท. ประจำปี 2562  [ 15 พ.ค. 2562 ]   
สท0023.1/ว657 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ Strategist Development Program [ 15 พ.ค. 2562 ]   
สท0023.2/ว667 ประชุมการบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล [ 15 พ.ค. 2562 ]   
สท0023.2/ว663 ขอเชิญประชุม [ 15 พ.ค. 2562 ]   
สท 0023.3/ว1836 1-การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2563-2567 [ 15 พ.ค. 2562 ]   
สท 0023.3/ว1836 2-การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2563-2567 [ 15 พ.ค. 2562 ]   
สท 0023.3/ว1836 3-การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2563-2567 [ 15 พ.ค. 2562 ]   
สท0023.3/ว1835 การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]   
สท0023.2/ว662 ประชุมพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.สุโขทัย ครั้งที่ 5/2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]   
สท0023.2/ว661 ประชุมพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.สุโขทัย ครั้งที่ 5/2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]   
สท0023.3/ว659 เชิญประชุมชี้แจงแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 LPA [ 15 พ.ค. 2562 ]   
สท0023.3/ว658 เชิญประชุมชี้แจงแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 LPA [ 15 พ.ค. 2562 ]   
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เมืองเก่า พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการท่องเที่ยว
  ด้านการคมนาคม
  ด้านแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  ด้านอาชีพและสินค้าOTOP
  ด้านการบริการประชาชน
  ด้านการแจกเบี้ยยังชีพ
เริ่มนับ วันที่ 4 ม.ค. 2555
 
การเปิดบัญชีรับเงินผู้สูงอายุ (19 เม.ย. 2562)    อ่าน 58  ตอบ 0  
ขอถนนและประปา(เชตุพน1) (4 มี.ค. 2562)    อ่าน 153  ตอบ 0  
 
 
ทม.ศรีสัชนาลัย เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเสียบ่อยมากๆ (10 พ.ค. 2562)    อ่าน 434  ตอบ 2
อบต.หนองตูม ขอทราบหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อ อบต. (9 พ.ค. 2562)    อ่าน 818  ตอบ 7
ทต.ป่ากุมเกาะ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 พ.ค. 2562)    อ่าน 3274  ตอบ 4
อบต.เมืองบางยม ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม \" ขยะแลกไข่\" (26 เม.ย. 2562)    อ่าน 52  ตอบ 0
อบต.หนองกลับ เว็บไซต์ อบต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (23 เม.ย. 2562)    อ่าน 32  ตอบ 0
อบต.เมืองบางยม ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ (22 เม.ย. 2562)    อ่าน 36  ตอบ 0
อบต.เมืองบางยม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมอบรมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ปี 2562 (22 เม.ย. 2562)    อ่าน 52  ตอบ 0
อบต.เมืองเก่า การเปิดบัญชีรับเงินผู้สูงอายุ (19 เม.ย. 2562)    อ่าน 58  ตอบ 0
ทต.กลางดง แผนที่ชุมชน (13 เม.ย. 2562)    อ่าน 250  ตอบ 3
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล สายงานผ (8 มี.ค. 2562)    อ่าน 314  ตอบ 0

 
แกะสลักพระพุทธรูปด้วยศิลา(หิน)
เรือโบราณ
เครื่องปั้นดินเผา
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า หมู่ที่ ๗ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ ๖๔๒๑๐ โทรศัพท์ : ๐-๕๕๙๔-๕๑๔๒
จำนวนผู้เข้าชม 1,914,693 เริ่มนับ 4 ม.ค. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com