ประกาศ : รับโอนพนักงานส่วนตำบลฯ

  • by

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น
หรือข้าราชการประเภทอื่น สายงานผู้ปฏิบัติ มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย มีตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้ปฏิบัติ ที่กำหนดไว้ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ว่าง จำนวน 4 ตำแหน่ง (4 อัตรา) เพื่อถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จึงมีความประสงค์ รับโอน พนักงานส่วนตำบล หรือพยักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ดังนี้

ประเภททั่วไป
1. เจ้าพพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)           จำนวน 1 อัตรา
2. นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)                                         จำนวน 1 อัตรา
3. นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)                                จำนวน 1 อัตรา
ประเภทวิชาการ
1. วิศวกรโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)                                           จำนวน 1 อัตรา

ผู้มีความประสงค์ที่จะขอโอนมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง และมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ให้ยื่นคำร้องขอโอนพร้อมแนบสำนาประวัติ หนังสือยืนยอมให้โอนจากผู้บังคับบัญชา หนังสือรับรองความประพฤติ และสำเนาคุณวุฒิการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณารับโอนมายังองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 5594 5142 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

นายบรรจง ทัดนุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *