ประกาศ : การกำหนดสมัยประชุมสามัญ 2563

  • by

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปีพุทธศักราช 2563

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ส. 2556 ข้อ 21 และระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 11 (3) ด้วยมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ในสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปีพุทธศักราช 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ได้กำหนดสมัยประชุประชุมสามัญประจำปีพุทธศักราช 2563 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ดงนี้

สมัยประชุมสามัญ ประจำปีพุทธศักราช 2563
สมัยที่ 2 วันที่ 1-15 เมษายน 2563 มีกำหนด 15 วัน
สมัยที่ 3 วันที่ 10-24 สิงหาคม 2563 มีกำหนด 15 วัน
สมัยที่ 4 วันที่ 11-25 ธันวาคม 2563 มีกำหนด 15 วัน

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของปีพุทธศักราช 2564
สมัยแรก วันที่ 1-25 กุมภาพันธ์ 2564 มีกำหนด 15 วัน

จึงประกาศให้ทราบโดบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ส. 2563

นายเชิดชัย จันทร์หอม
ประธารสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *